Общи условия

НА НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ПРОМОЦИЯ НА DEKO PROFESSIONAL

 

Настоящите Общи условия (“Общи условия“) определят начина на провеждане на Националната търговска промоция на DEKO professional (“Кампанията“) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Кампанията с физическите лица („Участници“), участващи в Кампанията.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

Организатор на Кампанията е „Оргахим” АД, ЕИК 117001047, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. „Трети март“ 21 (по-долу за краткост „Организатор”). Кампанията се организира и провежда от Организатора самостоятелно и/или чрез възлагането на трети лица. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Кампанията и осигурява предметните награди за печелившите участници в Кампанията.

С участието си в Кампанията участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Общи условия.

Общите условия са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство. Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Общите условия по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на интернет адрес: https://promo.deko-professional.bg/

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира и провежда във фирмените магазини на Организатора и във всички търговски обекти на територията на Република България, които предлагат продукти с марката DEKO professional.

Кампанията се провежда в периода от 20 септември 2021 г. до 31 октомври 2021 г. включително. Всички опити за участие преди или след крайния срок се считат за невалидни.

Информацията за провеждането на Кампанията е достъпна в уеб страницата https://promo.deko-professional.bg/

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е навършило 18 години, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България. В Кампанията нямат право да участват служителите на Организатора и на „Хъб Ахед“ ООД, както и членове на семействата на всички, посочени по-горе лица (родители, съпрузи, деца).

РАЗДЕЛ 4. НАЧИН НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

В Кампанията участват всички лица, които в обявения период са:

Закупили един или повече продукти на „Оргахим“ АД с марката DEKO professional, участващи в кампанията (Раздел 5), като сумата на една покупка трябва да е над 29.99 лв. с ДДС., и са качили на регистрационната форма в уеб страницата https://promo.deko-professional.bg/  кода на касовия бон от покупката, попълнили са трите си имена по лична карта, телефон и имейл за обратна връзка. Един касов бон може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бонове, които не е регистрирал преди това. Участникът трябва да запази касовия бон, с който е участвал, до приключване на тегленето на печелившите участници или до момента на предаване на наградата, в случай че той е един от изтеглените печеливши в Кампанията.

При спечелване на една от наградите от Кампанията участникът трябва да представи касовия бон от покупката, с който е била направена регистрацията. Участникът може да представи сканиран или сниман касов бон чрез имейл до Организатора.

При липсващо изрично изписване на продукт с марка DEKO professional на стойност на една покупка над 29.99 лв. с ДДС в касовия бон от покупката, след регистрация в кампанията участникът трябва да запази опаковката на закупения продукт и в случай че спечели награда, Организаторът си запазва правото да изиска от този участник да представи снимка (със обозначена на нея дата) на съответния продукт (или неговата опаковка).

В случай на покупка на няколко продукта с марка DEKO professional с обща стойност на покупката над 29.99 лв. с ДДС при липсващо изрично изписване на продуктите DEKO professional в касовия бон от покупката, след регистрация в кампанията участникът трябва да запази опаковките на закупените продукти и в случай че спечели награда, Организаторът си запазва правото да изиска от този участник да представи снимка (със обозначена на нея дата) на съответните продукти (или техните опаковки).

Всеки Участник участва в Кампанията от свое име и има право, в случай че бъде изтеглен, да получи наградата съгласно настоящите Общи условия.

Всеки участник с поне един регистриран касов бон има право да участва в тегленето на 4 награди след приключване на периода на Кампанията.

Всеки участник има правото да спечели само една награда от Кампанията.

С регистрацията си в уеб страницата https://promo.deko-professional.bg/ всеки участник декларира, че е запознат с Общите условия, разбира ги и приема да ги изпълнява. Организаторът има право едностранно да прави промени в Общите условия, без предварително да уведомява за това участниците. Участниците се задължават да спазват тези промени от датата на влизането им в сила, а именно от публикуването им в уеб страницата https://promo.deko-professional.bg/.

Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните си при регистрация. При несъответствие в данните Организаторът не носи отговорност.

РАЗДЕЛ 5. ПРОДУКТИ, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА

Участието в Кампанията е обвързано с покупка на продукти с марка DEKO professional, като сумата на една покупка трябва да е над 29.99лв. с ДДС. За участие в Кампанията могат да се купуват всички продукти с марката DEKO professional.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ

Наградите от Кампанията са общо 4, съответно предназначени за 4 печеливши:

  • 4 бр. Комплект машини BOSCH GBH 18V-26 + BOSCH GSR18V-50 ProCore 4.0Ah & 8.0Ah+зарядно у-во XL-Boxx + GEDORE к-кт 26 части L-Boxx

 

След края на Кампанията, на 05 ноември 2021, на случаен принцип ще бъдат избрани четирима печеливши участници, измежду всички регистрирали се и спазили условията за участие, чрез онлайн софтуер за теглене на награди. Резултатите от тегленето на наградите са окончателни и не подлежат на оспорване на каквото и да е основание.

В томболата участват всички регистрирали фискални бонове от 20.09.2021 г. до 31.10.2021 г. включително.

Всеки участник има право да регистрира неограничен брой касови бонове, но може да спечели само една награда в рамките на Кампанията.

След изтеглянето на печелившите те ще бъдат уведомени писмено (с имейл) на посочените от тях контакти в регистрационната форма.

За да получи своята награда, при осъществена връзка с организатора, всеки печеливш участник следва да предостави данни за доставка– три имена, телефон за контакт и имейл адрес.

В случаите на печеливши участници, при които липсва изрично изписване на продукт/и с марка DEKO professional  на стойност над 29.99 лв. с ДДС в регистрирания касов бон, наградите се получават срещу допълнително представена снимка на продукта/ите (с обозначена на нея дата) с марка DEKO professional  или неговата/ тяхната опаковка. Датата на касовия бон/ове, трябва да съответства на периода на промоционалната кампания.

Участниците в кампанията трябва да пазят старателно касовия бон и да съхранят неговата цялост и четливост. Награди няма да бъдат предоставяни срещу качени при регистрация снимки на нечетливи, скъсани или с увредена цялост касови бонове!

В случай, че някое от условията за получаване на съответните награди не е изпълнено, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира печелившия и да го замени с друг, избран на случаен принцип участник.

В случай че спечелилият награда Участник не е осъществил контакт с Организатора в рамките на 5 работни дни от датата на изтеглянето или когато в същия срок печелившият участник не е предоставил надлежен касов бон или снимки на закупените продукти, ще се проведе ново теглене за съответната награда, докато тя не бъде предоставена на следващ печеливш.

Ако предоставените данни за получаване на награда са непълни или неточни или не отговарят на условията, Организаторът няма да бъде отговорен за предоставянето на наградите.

РАЗДЕЛ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ КАМПАНИЯТА

Печелившите участници ще получат наградите си до посочен от тях адрес чрез куриерска фирма и с предварително прозвъняване от страна на куриерите за свързване с печелившия. Разходите за доставка са за сметка на Организатора.

Съгласно чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дължимият окончателен данък в размер на 10% (десет процента) върху стойността на наградата се удържа и внася от Организатора на Кампанията предоставящ наградата. За целта всеки спечелил трябва да предостави лични данни: трите имена по лична карта и ЕГН, които ще се обработват след писмено съгласие от страна на спечелилия.

Ако предоставените данни за получаване на награда са непълни или неточни, или не отговарят на условията, Организаторът няма да бъде отговорен за предоставянето на наградите.

При неприемане на наградата след посещение и опит за връзка от куриера и Организатора (например, но не само, в случай на грешен адрес или в случай, че на адреса не бъде открито лице за получаване на наградата), наградата ще бъде върната от куриера на Организатора и спечелилият участник губи правото си да получи наградата. В този случай Организаторът не носи отговорност за непредоставянето на спечелената награда.

Организаторът няма ангажимент да предоставя награда на спечелил участник, предоставил непълни или неверни данни или неизпълнил някое от другите условия на Кампанията.

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът не се задължава да води кореспонденция с участниците за претенции на непечеливши участници за получаване на награда, за претенции, предявени след изтичане на срока на Кампанията или по други подобни поводи.

Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите, както и за каквито и да е вреди, причинени във връзка с тяхното разпространяване или ползване, както и за вреди, причинени при или във връзка с провеждането на Кампанията, поради действия или бездействия на трети лица или на лица, на които Организаторът е възложил услуги във връзка с Кампанията.

Без да се ограничава от горното, Организаторът не носи отговорност в случай на неизпълнение или забавяне на доставката на награди, причинено от форсмажорни обстоятелства, от забава или неизпълнение от страна на доставчици на куриерски услуги на поети от тях задължения, както и поради предоставен от участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка.

Организаторът не носи отговорност, в случай че трети лица не изпълнят задълженията си за предаване на награди или нарушат по друг начин настоящите Общи условия на Кампанията или приложимите правни норми. В случай на такива нарушения, съответните лица носят отговорност пред участниците и пред Организатора за причинените им вреди и пропуснати ползи.

РАЗДЕЛ 9. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАМЯНА

Не се допуска замяна на награди за паричната им равностойност или други изгоди.

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Организаторът има неотменимото право да променя правилата на Кампанията, в това число срокове за участие, награди, съдържание, както и да прекратява Кампанията по всяко време, по негова еднолична преценка. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

Решението по този раздел е само на Организатора и изцяло по негова преценка, като за това Организаторът не дължи обяснение на участниците в Кампанията.

В случай на прекратяване на Кампанията преди изтичане на срока по раздел 2, Организаторите следва да публикуват съобщение за горното на https://promo.deko-professional.bg/ или на Facebook страницата на Оргахим: https://www.facebook.com/OrgachimJSC или на Facebook страницата на DEKO professional: https://www.facebook.com/DEKO.Professional.BG/

РАЗДЕЛ 11. ЛИЧНИ ДАННИ

Със съответната регистрация в уеб страницата https://promo.deko-professional.bg/ всеки Участник доброволно дава съгласието си и упълномощава Оргахим и/или трето лице, на което Оргахим е възложило организацията на Кампанията да събира, съхранява и обработва предоставените от него лични данни за целите на Кампанията. При отказ да се предоставят лични данни лицето няма да има възможност да участва в Кампанията и/или губи правото си да получи награда. При предоставено изрично съгласие на Участника и при спазване на приложимите нормативни разпоредби, Организаторът може да използва предоставените лични данни и за други маркетингови цели във връзка с предоставяните от Оргахим услуги.

Личните данни, предоставени по силата на настоящите Общи условия, се събират и обработват с цел: Установяване на обстоятелството дали даден участник отговаря на изискванията на Организатора; Надлежно изпълнение на всички правила и условия на кампанията; Поддържане на връзка и предоставяне на награда на участник, в случай, че същият е спечелил такава; Реализиране и защита на правата и законните интереси на Организатора, както и на участниците в кампанията.

Организаторът съхранява личните данни на участниците в електронна форма с цел управление на процесите на изпълнение на Кампанията.

В случаите, в които Организаторът е предоставил организацията и управлението на Кампанията и съответно обработката на лични данни на участниците на трето лице, той се задължава да осигури спазването на законовите изисквания по отношение обработката на лични данни от страна на това трето лице и неговите служители.

Предоставените във връзка с кампанията лични данни се съхраняват при спазване на изискуемото ниво на сигурност за срок до изтичане на срока на кампанията и предоставяне на предвидените награди на печелившите участници.

Оргахим гарантира на всеки Участник възможността да отправи запитване, относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да поиска корекция или заличаването им. Всеки Участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Оргахим, като изпрати писмено искане до страницата: https://www.facebook.com/OrgachimJSC

При отказ да предостави лични данни или изразено желание личните му данни да бъдат изтрити от базата данни на Оргахим, печелившият губи правото си да получи награда.

 

РАЗДЕЛ 12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Всеки потенциален правен спор между Организаторите на Кампанията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът ще бъде отнасян за разрешаване към съответния родово компетентен съд.

Настоящите Правила влизат в сила на 20.09.2021 г. и важат за целия период на провеждане на Кампанията и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.